Trường TH Trung Sơn số 2 mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường TH Trung Sơn số 2  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 2043874319. 

Email        : c1trungson2.vy@bacgiang.edu.vn